ÎN DIRECT LA 10 TV: PREZENTAREA VOLUMULUI ”ECOUL UNIRII” (16 martie 2018)

Anunțuri
Publicat în ACTUALITATEA LA ZI, CĂRȚI VECHI ȘI RARE, EVENIMENTE DESPRE CĂRŢI ÎN AFARA BIBLIOTECII, IMAGINI, MATERIALE VIDEO DESPRE COLECȚIILE SPECIALE ȘI... | Lasă un comentariu

„ECOUL UNIRII” A FOST LANSAT LA BIBLIOTECA CENTRALĂ LA 15 martie 2018

 

 

Publicat în CĂRȚI VECHI ȘI RARE, CĂRŢI ÎNŢELEPTE | 1 comentariu

„ECOUL UNIRII”- O CULEGERE DIN 3 CĂRŢI VECHI ŞI RARE…(15 martie 2018)

Publicat în ARTICOLE, CĂRȚI VECHI ȘI RARE | Lasă un comentariu

Bogdan Petriceicu Haşdeu – deschizător de drumurii în cercetarea mitologiei autohtone

Bogdan Petriceicu Haşdeu – deschizător de drumurii în cercetarea mitologiei autohtone (Comunicare pentru conferinţă)

                                                                  Tatiana Butnaru, doctor în filologie, AŞM

Summary: Haşdeu’s interest for autochthon mythology found its embodiment in a series of investigations folklore, where discussion were proposed more assertions, opinions, research issues of spirituality Dacian. The autochthon mythology in its modern expression is based on the traditions, revealing ways of artistic transfiguration of reality in terms of visions and representations that characterizes the creative personality of the Romanian people. The archetype of Dochia that returns repeatedly is a hypothetical model, is an emblematic symbol of a sacred space circumscribed aspects of its fundamental values. Dochia is the personification of the ancient Gauls, it symbolizes in the acceptation of B.P.Haşdeu historical setting of the Romanians, but also a fall in natural springs descriptive saw the size of the imagination Dacian, closely related to the same myth of steadiness. For B.P.Haşdeu mythical archetypes is a way of initiating an aesthetic reference system is a way to promote being naţionare and genealogy primary orientation.

Key words: Romanian folk tradition, mythical and folkloric inspiration, aesthetic initiation, archetype of Dochia, the cult of Zamolxis, existential ontology, the mythical ethnogenisis.

*                           *                              *

Interesul lui B.P.Haşdeu pentru mitologia autohtonă şi-a găsit concretizare într-o serie de investigaţii folcloristice, unde au fost propuse discuţiei mai multe aserţiuni, opinii, probleme de cercetare din spiritualitatea geto-dacică. Mitologia autohtonă în expresia ei modernă se sprigină pe valorificarea tradiţiilor populare, dezvăluie modalităţi de transfigurare artistică a realităţii prin prisma de viziuni şi reprezentări ce caracterizează personalitatea creatoare a poporului român. Arhetipul Dochiei la care exegetul revine de mai multe ori constituie un model ipotetic, este simbolul emblematic al unui spaţiu sacru de valori circumscris în aspectele sale fundamentale. Dochia, personificarea străvechii Dacii, simbolizează în accepţia lui B.P.Haşdeu constituirea istorică a românilor, dar în acelaşi timp se încadrează şi în resorturile unui cadru natural văzut în dimensiunile descriptive ale imaginaţiei dacice, în strînsă legătură cu acelaşi mit al statorniciei. Împietrirea Dochiei pe o stâncă din Ceahlău, la care se referă B.P.Haşdeu într-un studiu din tinereţe, este de  origine mitico-legendară, dar în acelaşi timp, ne duce cu gândul  spre intuiţia unor tărâmuri originare, are loc personificarea unui cadru natural văzut în dimensiunile descriptive  ale imaginaţiei dacice. ,,Pe una din terasele Ceahlăului, scrie B.P.Haşdeu, se ridică  o statuie neghioabă, neproporţională de 5 arşini, cunoscută în popor sub denumirea de Zeiţa Dochia. Ea reprezintă vag, un chip de femeie căreia îi curge din faţă un izvor de apă. De jur împrejurul statuii sunt împrăştiate pietre mari, care au căpătat  în imaginaţia poporului forma unor oiţe”. [ 1, p. 104]

Străvechea legendă a naturii cu oscilaţiile ei caracteristice pentru echinopţiul de primăvară transpare din învolburările spirituale ale timpului mitic, Haşdeu încearcă să reactualizeze ficţiunea mitică, sprijinindu-se pe descoperirile predecesorilor săi,  pentru a reconstitui itinerarul emblematic  al Dochiei în dimensiunile sale ontologice, cognitive, existenţiale.  “Dochia (Eudochia), subliniază  în altă parte B. P. Haşdeu, era fiica unui rege puternic, nespus de frumoasă, ea fiind „urmărită, după cucerirea Daciei, de către  Traian, se ascundea de el aici, păscând o turmă…   În cele din urmă, după cum se relatează în continuare, „fiind găsită în acest adăpost, ea a fost transformată de către Zeu, la rugămintea ei, în statuie ca să nu-şi piardă cinstea [ 2, p. 99].

În procesul de dezvăluire a arhetipurilor străvechi, Haşdeu se orienta într-o anumită măsură spre cunoscuta legendă a lui Gh. Asachi Traian şi Dochia publicată în 1840. Luînd în discuţie lucrarea respectivă, savantul făcea abstracţie de ficţiunea mitică, „eu  nu împărtăşesc legenda populară, pentru că legenda nu este un eveniment real” [ 2, p. 99], dar şi-a spriginit afirmaţiile în baza unor documente vechi şi a muncii de cercetare pe teren, fiindcă, aşa cum precizează Haşdeu, anume „cuvintele lui Cantemir  m-au făcut să introduc pe Dochia în mitologia românească [ 2, p. 99-100].

Imboldul se manifestă din dorinţa de reconstituire a adevărului ştiinţific, autorul porneşte de la nişte izvoare de cunoaştere esoterică ca să scoată în lumină nivelurile de gândire mitică  ale stratului autohton, orientând cititorul spre cele mai adânci zone ale spiritualităţii autohtone, care pare că au coborât de undeva din conştiinţa universală. Aceste interpretări, aserţiuni aveau menirea să elucideze „punctele de plecare mitologice ale orientării scriitorilor  naţionali, iar un străin care nu le-ar cunoaşte, ar pierde mult din semnificaţia poeziei noastre moderne [ 3, p. 62].

Pentru a determina autenticitatea vestigiilor trecutului  geto-dacic din muntele Ceahlău, B. P. Haşdeu relevă legătura dintre  statuie şi mitul Drochiei, privită fiind drept o realitate istorică de cult pentru epoca respectivă. Iniţiativa  de a polemiza cu D. Cantemir  se manifestă prin dezacordul  cu opinia acestuia precum că  „ statuia ar trebui  să fie o reprezentare  a unei zeiţe  păgâne” [ 2, p. 100]. Savantul invită publicul la discuţie în baza mai multor aserţiuni, ca în cele din urmă  să ajungă şi la alte constatări referitoare la semnificaţia  originilor. „Este greu, fireşte, de spus dacă natura a arătat în acest monument jocurile sale, precizează Haşdeu, ori dacă o mână ghibace de artist a făcut-o aşa” [ 2, p. 99].

Disponibilitatea  imaginativă a lui B. P. Haşdeu  faţă de etnogeneza mitică despre Dochia se manifestă prin  „mai multe nivele”, pe de o parte, se are în vedere „mitul arhaic păstoresc-universal”, făcând referinţă la cunoscuta  legendă a naturii, când Dochia lăsând cojoacele înghiaţă şi se pietrifică într-o stâncă, iar pe de altă parte se are în vedere „un mit istoric”, care se prezintă drept ,,o soluţie de transcedere  a impasului, ca o împlinire dată de Zamolxis rugăminţii fetei de împărat, care îşi va apăra în această ipostază  integritatea fiinţei” [ 4, p. 128].

Având cunoştinţe profunde în domeniul  civilizaţiilor străvechi, Haşdeu  aduce argumntele sale de rigoare pentru a prezenta nişte lecţii ale istoriei, dar şi a  demonstra în  mod  concret originea  autohtonă  a stratificării  statuii de  pe Ceahlău, care în mod veritabil  „reprezintă singurul monument dac” [ 1, p. 101] printre mulţimea de idoli slavi, iar vechea legendă populară despre Dochia capătă  o nouă plenitudine, devine un simbol matern cu multiple semnificaţii , este o „Magna Mater” cum este numită în unele studii etnologice  cu orientare pentru neamul  de păstori din care face parte, ea transpare drept o  ,,mumă” a poporului român, dar şi a naturii  în germinaţia ei totalizatoare, este ,,mama soarelui, mama ploii, mama florilor, mama lui Dumnezeu” [5, p. 30].  Dochia   mai este percepută cu semnificaţia de  obârşie sau origine, fiindcă  în accepţia populară   ,,nu e nimic pe lume care să nu aibă  o mumă, o maică ”  [ 6, p. 226].   Argumentele expuse au o  multiplă  perspectivă  de abordare  a arhetipurilor  din mitologia dacică, cu alte cuvinte, Dochia-mumă este orientată  spre tentaţia  originilor, cultul strămoşilor perceput în  dependenţă  de argumetele referitoare la ciclul anual al zeităţilor  vegetaţiei  cu aspectele lor telurice şi hetoniene [ 7, p. 73]. Or, cercetătorii au pus nu o singură dată „ problema existenţei la geto-daci a unei zeiţe feminine  a pământului, soţie a lui Zamolxis, zeitatea pământului în creşterea şi descreşterea  sevelor acestuia, înveşmântarea  de plante şi roade, dezbrăcată de acestea  [ 7, p. 76].

Aserţiunea este susţinută şi de I. Ghinoiu care întrevede în arhetipul Dochiei alături de metamorfozele ei calendaristice,  amintirea Marii Zeiţe (Terra Mater) şi este identificată cu Diana şi Iuno din Panteonul Român, cu Hera şi Artemis din Panteonul grecesc [ 8, p. 64].  În analogie cu zeităţile feminine  la popoarele trace, Dochia  este apreciată drept o divinitate agrară şi maternă la vârsta senectuţii [ 8, p. 64]. Plasată la hotarul dintre desişurile greu de străbătut  din ambianţa naturală a  Daciei şi imperiul zeilor, Dochia transpare în  ipostaza de  ,,Marea  Mamă a zeilor”, ,,Magna Mater Deorum”, ,,o mamă a naturii, mama natură a tuturor lucrurilor, stăpâna munţilor şi a stihiilor”, ,,ocrotitoarea păstorilor” [9, p. 107]. Cu această ocazie, M. Eliade întrevede în toate culturile arhaice – fie ele agricole, fie maritime… principiul feminin  sub forma unei Mame, a unei  Mari Zeiţe  creatoare şi păstrătoare a Cosmosului. Unitatea geniului omenesc  a fost descoperită după ce s-a descoperit  unitatea Cosmosului: căci Magna Mater e o mamă a Totului, a Zeilor, ca şi a oamenilor. Magna Mater  a avut rolul formulei care unifică. Unifică nu numai Cosmosul, ci chiar neamul omenesc [10, p. 20].

În baza unui bogat material factologic, Haşdeu încearcă  să depisteze nişte nuanţe suplimentare  ale unor zeităţi feminine  din miturile autohtone, făcând o asemănare dintre personajul  dacic şi întruchipările Zeiţei – Mame „din lumea  pelasgică” [ 9, p.106], a căror supremaţie  se  manifestă  prin  nişte evidenţe  şi calităţi magice, ele asigură fertilizarea naturii  şi a universului , aşa cum depistăm din mărturisirile lui Apuleius  inserate şi comentate  în investigaţiile  lui B. P. Haşdeu. Cu această ocazie  cităm un fragment, preluat şi interpretat de Haşdeu: ,,Eu sunt mama natură a tuturor lucrurilor, stăpâna stihiilor (devoratoarea)  secolelor, eu sînt  suverana împăraţilor, regina umbrelor, tăcerea  sumbră  a  iadului. Divinităţii mele unice, deşi multilaterale, i se  închină toată lumea, sub diferite nume.  Unii mă numesc  Mama Zeilor , alţii Artemis  [ 9, p.107].

Este  interesantă  şi discutabilă în acelaşi timp constatarea  lui N. Densuşianu, care la rândul său, întrevedea în „figura Dochiei sau a Mamei Mari din Dacia”  o semnificaţie mitică aparte ,pe de o parte el relevă în arhetipul Dochiei  oscilaţiile calendaristice  ale timpului de primăvară, pe de altă parte este celebrată o zeitate maternă  supremă din tradiţia  populară cu numele Dochiana. „Dochiana cea frumoasă din colindele agrare”, după cum ne sugerează în incursiunile sale N. Densuşianu, ,,se înfăţişează ca o  virgină   foarte frumoasă  ce nu îmbătrâneşte” şi se manifestă în ipostaza de  zeiţă  a fertilităţii pământului”  [11, p. 193]. ,,Nu există nici un constrast între  aceste două tradiţiuni poporale, precizează N. Densuşianu, cu privire la  baba Dochia  cea împietrită şi la Dochiana cea frumoasă.  În colindele române se celebrează tinereţea, frumuseţea extraordinară şi castitatea Mamei – Mari, iar legendele  se referă  la a doua  parte a vieţii sale, în particular la apoteoza sa [11, p.183-194]. Cu alte cuvinte este celebrată frumuseţea şi jubilaţia sărbătorească  a naturii în dimensiunile   sale fundamentale.

        După cum vedem, arhetipul Dochiei conţine o iniţiere  într-un sistem mitologic  de referinţă şi are orientare  către neamul de păstori  din care face parte,  se  are în vedere un “spaţiu etern care nu dispare  şi pe fiecare îl descoperă  prin confundarea în  el însuşi” [ 12, p. 1].

În notele  şi comentariile pentru volumul   de folcloristică  al lui B. P. Haşdeu, I Oprişan  se referă la următaorele aspecte  prefigurate în studiul  despre Zeiţa- Mumă, acestea  sunt: ,,Importanţa  multiplă a  Zeiţei – Mume; Prima treaptă  a importanţei religioase şi cosmice  a Zeiţei – Mume;

Veneraţia şi încarnările ei alegorice” din care nu s-au păstrat,  după cum  precizează semnatorul studiului, ,,decât capitolul I  şi începutul celui de-al  II-lea”,  pe unde au fost inserate ,,ample incursiuni  în mitologia, limba  şi istoria tracilor”  [ 13, p. 466].

Lectura lucrării Zeiţa  Dochia  şi babele de piatră, un  studiu  de o profundă  orientare  mitică,  continuă  firul gândurilor  din  incursiunile  analitice şi  mărturiile  lui  Haşdeu  din Fragmente autobiografice, unde se vorbeşte  despre  ,,semnificaţiile  istorico-mitologice ale  pietrelor megalitice  de lângă Chişinău”, exegetul  are în vedere ,,aliniamentul supranumit Cheile  Bâcului” [ 14, p. 466].  În contextul acestor afirmaţii, mărturisiri, exegeze,  personalitatea lui  Haşdeu  este relevată în dimensiunile elanului său  creator  faţă de spiritualitatea   geto – dacică.   Având o  disponibilitate aparte faţă de mitologia  autohtonă, Haşdeu  face nişte constatări îndrăzneţe , stabileşte  asocieri, legături,  găseşte soluţii  de  abordare  a materialului  de investigaţie  ştiinţifică.

Portretul  mitic al Dochiei este prezentat  într-un spaţiu  străvechi , marcat  de ideea  dacică a nemuririi, în baza de reconstituire a diferitor surse  documentare referitoare la mitologia  naţională,  cercetătorul  îndeamnă spre inima istoriei , unde în prim plan se află  ,,moşii patres, moşii patria, şi după cum ne sugerează  la rândul său O. Babu – Buznea  ,,cu orânduielile lor bune şi drepte, cu limba lor  spornică  şi bogată, cu  moştenirea lor inteligentă  şi socială întemeiată pe o mare epocă  eroică  şi pe o dezvoltare normală şi  sănătoasă”  [ 4, p. 159].  B. P. Haşdeu  are inspiraţia să reconstituie  itinerarul emblematic al Dochiei, pe temelia  unor  resorturi  mitico – folclorice, în dependenţă de materialele puse la dispoziţie, diferite studii de arhivă,  dar şi în  baza  resorturilor imaginaţiei  sale creatoare, de reconstituire  şi descoperirea  unor surse  sigure  de informare, în vederea aprofundării  etnologiei  etnice  a românilor constituită  de  secole.  Zeiţa Mumă  Dochia exprimă  un tip de divinitate, ea figurează deseori alături  de cultul  lui Zamolxis  şi se află  în  strânsă legătură  cu arhetipurile  solare  suprapuse  polarităţii lor existenţiale.

Odată  ce  „înţelepciunea care te duce pe drumul desăvârşirii  se află în folclorul  fiecărui  popor” [15, p.8],  Haşdeu   are inspiraţia să creeze cadrul mitic  al unui spaţiu originar  unde persistă  ,,putinţa perceperii  de  învăţături  menite să  ridice conştiinţa  la  un  asemenea  nivel, încât să poată să vină, la timpul potrivit, în contact cu adevărul [15, p. 8 ]. Ideea de întregire mitică este  încadrată într-o bogată  gamă de reprezentări  de viaţă, survenite  din adâncurile istoriei , acestea fiind alimentate  de sursele de inspiraţie  mitică,  dar şi de  intenţia de   ,,a hrăni”  sufletul cu spiritualitate. Adoraţia soarelui  este un studiu  prin care Haşdeu are iniţiativa de a demonstra esenţa solară  a zeilor din credinţa strămoşilor noştri. Savantul  subliniază că Zamolxis era supranumit drept un ,,Dumnezeu luminos” sau  ,,Zeul Soare”, iar pe lângă celelalte calităţi mai avea şi funcţia de ,,stăpân al tunetului”.  La fel  ca şi Zeiţa – mumă Dochia , Zamolxis  are predestinarea să-şi manifeste plenar evaziunea sa în  mitul  solar  al universului, este un profet ce-şi asumă inspirat  ,,dorul de veşnicie” în contextul rosturilor primordiale de transcedenţei cosmice, aşa cum scria L. Blaga, mult mai târziu în misterul  său păgân  Zamolxe: Zamolxe n-a fost om,/ A fost un zeu./ Din cuibul veşniciei/ s-a coborît pe trepte de lumină/ să vă-nveţe tinereţea şi durerea. (L. Blaga, Zamolxe)

Obsedat de mitologia autohtonă, Haşdeu  are inspiraţia de a plasa arhetipurile şi  toposurile mitico – folclorice într-o atmosferă iniţiatică. ,,Laur – Bălaur  ,,transpare” pe flamurile  dacilor  ca cel mai mare proetctor al  ginţii” [16, p.338]. Bradul  şi viişoara sunt relevate în ipostaza de simboluri  mitice, acestea  întruchipează imaginea ,,vegetalului cosmogonic”, exprimă ideea de viaţă  într-o accepţie  germinativă  fundamentală.

Semnificaţia metaforică a  formulei poetice  tradiţionale  „frunză verde”  ţine la fel de spiritualitatea  noastră milenară, fiindcă  aşa  cum subliniază B. P. Haşdeu, ea s-a născut împreună cu naţionalitatea  română, nu la Tibru  sau la Guadalguivir, ci la noi acasă, pe teritoriul Daciei,  în secolarele păduri ale Carpaţilor, acolo unde străbunii  noştri s-au format şi s-au dezvoltat în curs de veacuri mai înainte de a se pogorî din munte şi a le răspândi pe câmpie [ 17, p. 179-180]. Dacă ,,poezia  noastră poporană  este fila Carpaţilor” [17, p.185 ],  aşa cum subliniază cu justificat temei  B. P . Haşdeu, ea vibrează în conformitate  cu ritmurile spiritualităţii geto – dacice pentru a exprima ideea  de concept primar   capabil să păstreze  universul mitologic  al românilor  în dimensiunile sale eterne.  Haşdeu are revelaţia deposedării  toposurilor  folclorice  de semnificaţia lor sacrală  şi manifestă  tendinţa  de a le integra  în ritmurile  primare ale vieţii  şi a naturii. Sentimentul de jubilaţie sufletească, stările, trăirile  sufleteşti îşi găsesc expresie prin ideea înfloririi, a germinaţiei  totalizatoare, aşa cum vedem  într-un text  inserat  în articolul Botanică poporană română unde  Haşdeu  reînvie  credinţele  populare  ,,despre locuinţa zânelor în Ţara Românească”.

Orizontul floral şi atmosfera  iniţiatică  introduc cititorul  într-o zonă a misterelor  şi a resorturilor  mitice, unde  perspectiva participativă a autorului  ne orientează spre o realitate primordială, în legătură cu cosmosul divin, aşa cum  vom sesiza  din versiunea   propusă analizei: Ana  Buziană,/ Stană Ogreşteană,/ Zână  Magdalină,/ Floare din grădină,/ Iană Samziană/ Chită  Semelchită/ Rujă  Rujalină,/ Doamna Florilor,/ Stăpâna Grădinilor/ Şi a zânelor/ Satalina cea cu dar plină,/Avrămeasă – creştineasă/ Doamnă aleasă…/ Şi tu, Ilie Cocieş,/ Veniţi şi vă adunaţi,/ Din toate ţările unde vă aflaţi [18, p.431].

Cele nouă zâne invocate  în textul poetic de mai sus derivă  din codul  genetic al zeiţei – mume, ele sunt nişte ,,fiinţe de lumină”, având o disponibilitate aparte faţă de Ilie Cociaşul  tălmăcit în sensul de  ,,Zeul  de Soare”, ,,conducător la carul soarelui peste bolta cerului”. Plantele-zâne enumerate mai sus au nişte funcţii mitice bineindividualizate şi pot fi asociate cu nişte zeităţi  feminine din  ,,raiul Dochiei”, având legătură cu pământul, vegetaţia, apele, văzduhul.  Mai bine – zis, are loc  integrarea  într-un spaţiu mitic  condensat până la saturaţie  de nişte stări sufleteşti  de excepţie,  ceea ce amplifică  ideea înfloririi, a germinaţiei  totalizatoare, aşa  cum vedem  şi în miturile  Dochiei.

În toate aceste studii, materiale, constatări, Haşdeu depăşeşte simpla descriere a fenomenelor atestate. Îndrăgostit de spiritualitatea neamului său concretizată  în  mituri, arhetipuri, tradiţii folclorice, savantul le-a dezvăluit într-o nouă  perspectivă  pentru a le pune  în circulaţie  şi a le promova  în vederea  perpetuării lor prin  timpuri  şi generaţii.  În ipostaza  de deschizător  de drumuri  în studierea  mitologiei autohtone, Haşdeu  are meritul  de a face  prima  tentativă   de investigaţie  ştiinţifică  a sufletului  popular  pentru a pregăti  terenul  în evocarea  unor momente  de vârf din  istoria  românilor, ce-şi  vor găsi  expresie  în lucrările  altor  personalităţi  marcante  ale  culturii  noastre  naţionale.

Note  :

 1. P.Haşdeu. Zeiţa Dochia şi babele de piatră. În: B. P . Haşdeu, Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinderea editorial – Poligrafică Ştiinţa , 2011.
 2. P.Haşdeu. Adoraţia soarelui. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinerea Editorial  Poligrafică  Ştiinţa, 2011.
 3. Călinescu. Istoria literaturii române  de la origini până în prezent. Bucureşti, Editura Minerva, 1982.
 4. Babu – Buznea. Dacii în conştiinţa romanticilor noştri, Bucureşti, Editura Minerva, 1979.
 5. Hanganu. Subiecte, motive imagini comune  în folclorul  epic  al românilor  şi bulgarilor. Chişinău, Editura Pontos, 2008.
 6. Herseni. Forme străvechi de  cultură  poporană   românească. Studiu de paleoetnografie  a cetelor  de feciori din Ţara Oltului. Cluj – Napoca, Editura Dacia, 1977.
 7. Muşu. Din mitologia tracilor. Bucureşti, Cartea Românească, 1982.
 8. Ghinoiu. Datini şi tradiţii populare de peste an. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române , 1997.
 9. Apud: B.P.Haşdeu. Zeiţa – mumă. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinderea Editorial – Poligrafică Ştiinţa , 2011.
 10. Eliade. Mitul reintegrării. Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
 11. Densuşianu. Dacia preistorică. Bucureşti, Editura Meridiane, 1982.
 12. Noemi Bomher. Mit şi mitologie eminesciană. Iaşi, Editura Virginia, 1994.
 13. Oprişan. Note şi comentarii ale credinţelor mitologice la români. În: B.P.Haşdeu. Scrieri V.5, Chişinău, Întreprinderea Editorial Poligrafică Ştiinţa, 2011.
 14. Apud: L. Oprişan. Note şi comentarii Reminiscenţe ale credinţelor mitologice la români. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinderea Editorial Poligrafică  Ştiinţa 2011.
 15. Ştefan. Pe urmele lui Zamolxe Carpatia. Chişinău , Editura Museum, 2006.
 16. P.Haşdeu. Laur – Bălaur. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinderea Editorial – Poligrafică Ştiinţa,  2011.
 17. P.Haşdeu. Frunză verde. O pagină pentru istoria literaturii române. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău,  Întreprinderea Editorial – Poligrafică Ştiinţa, 2011.
 18. Botanica poporană română/ Simeon Măngiucă: De însemnătatea Botanicii româneşti, în Familia, din Pesta, 1874, vol. 43 – 49. Recenziune. În: B.P.Haşdeu. Scrieri, V.5, Chişinău, Întreprinderea Editorial – Poligrafică Ştiinţa, 2011.
Publicat în ACTUALITATEA LA ZI, ARTICOLE, CONFERINŢE, Cu numele Hasdeu..., OPERELE MARELUI CĂRTURAR B.P.HASDEU ÎN COLECȚIA CĂRȚI VECHI ȘI RARE | Lasă un comentariu

IRINA NECHIT: Prezența lui B.P. Hasdeu la inaugurarea Teatrului Național din Chișinău (6 octombrie 1921)

 

Prezența lui B.P. Hasdeu la inaugurarea Teatrului Național din Chișinău (6 octombrie 1921) Comunicare pentru conferinţă

Teatrul Naţional din Chişinău, prima instituție teatrală de expresie română din Basarabia, al cărei succesor de drept este actualul Teatru Național „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a fost inaugurat oficial la 6 octombrie 1921. A fost înființat printr-o Hotărâre de guvern semnată de ministrul Cultelor şi Artelor, Octavian Goga, la inițiativa unui grup de personalități ale vieții publice basarabene în frunte cu Sergiu T. Niţă, ministru al Basarabiei în guvernul României, Ștefan Ciobanu, membru al Academiei Române, scriitorii Nicolae N. Beldiceanu, Nicolae Beldiman, Leon Donici și regizorul Gheorghe Dimitriu Mitu.

Amintim că la începutul sec.XX rusificarea spațiului pruto-nistrean atinsese cote maxime. Limba rusă era dominantă și în mediul cultural. În Basarabia veneau multe trupe de teatru care jucau, cu preponderență, în rusă. La Chișinău, Bălți, Tighina și în alte orașe basarabene au evoluat, bunăoară, o cunoscută trupă din Vilno care juca în rusă și idiș, trupa Teatrului de Artă Rus (Grupul de la Praga), trupa rusă a lui Osip Runici, sosită de la Paris, trupa itinerantă a lui Mihail Cernov, trupa dramatică rusă din Chișinău condusă de Vasili Vronski, Teatrul Ucrainean în frunte cu Ialin-Carpatski, Teatrul de limbă idiș condus de Ana Iacubovici. Veneau și muzicieni, soliști de operă din Rusia, iar vreme de două luni, la Chișinău a evoluat și Corul Cazacilor de pe Don.

De menționat și faptul că toate ședințele Sfatului Țării, în perioada 1917-1918, au decurs în limba rusă, doar unii vorbitori și-au ținut discursurile în ”limba moldovenească” (sintagma ”limba moldovenească” e consemnată în procesele verbale). Chiar și ședința istorică din 27 martie 1918, când s-a proclamat Unirea Basarabiei cu România, s-a desfășurat, mai cu seamă, în rusă.

În astfel de împrejurări, fondarea unui teatru de limbă română era o misiune pe cât de importantă, pe atât de dificilă. Au fost înaintate mai multe demersuri câtre guvernul român privind deschiderea unui teatru de expresie română la Chișinău. În 1921, s-au găsit soluții de finanțare din mai multe surse, nu doar guvernamentale, a unui Teatru Național la Chișinău. Contribuiau, financiar, și Ministerul Cultelor și Artelor al României, și Teatrul Național din București, și primăria de Chișinău, și prefectura județului.

Evenimentul inaugurării Naționalului de la Chișinău a fost pregătit cu toată responsabilitatea.

Potrivit unui document de arhivă, pe 26 septembrie 1921, directorul general al teatrelor din România, Virgil Cioflec, s-a adresat către Ministerul Cultelor și Artelor (amintim, ministru pe atunci era Octavian Goga) cu un demers pe care îl reproducem integral:

”La 1 octombrie anul acesta se inaugurează la Chișinău deschiderea Teatrului Românesc, de D-voastră reînviat, cu drama istorică ”Răzvan și Vidra”. Din prilejul acestei festivități, cu înalt înțeles cultural și patriotic, am onoare a vă propune ca marelui cărturar Hajdeu să i se facă o prea meritată cinstire, până la ridicarea unui monument pe care intelectualitatea românească de pretutindeni i-l datorește acestui învățat. Ar fi nemerit deocamdată să i se toarne în bronz bustul făcut de sculptorul Paciurea și cu solemnitatea cuvenită să fie așezat în foaierul teatrului; luminosul și enigmaticul chip al celui ce a străbătut cu mintea-i ageră domenii necercetate până la el, să fie zeul Casii, păzitorul venerabil al destinelor Teatrului românesc din ținuturile basarabene”.

Așadar, în septembrie 1921 a fost turnat în bronz bustul lui B.P. Hasdeu, creat de marele sculptor Dimitrie Paciurea, autorul celebrelor Himere, al Gigantului, Sfinxului și al unor monumente remarcabile (precum cel al lui Gh. Duca) instalate la București, Brașov, Dolj și în alte orașe românești. Bustul lui Hasdeu, destinat să ajungă la Chișinău, s-a aflat inițial la muzeul ”Theodor Aman” din București. În Arhiva Națională a României s-a păstrat un ordin semnat de ministrul Octavian Goga, care îi dă o însărcinare lui Constantin Mărculescu, director al Teatrului Național din Chișinău:

”Avem onoarea a vă face cunoscut că, Ministerul vă deleagă să ridicaţi de la muzeul „Aman” bustul lui B.P.Hajdeu, executat de sculptorul Paciurea, pe care îl veţi depune în foaierul Teatrului Naţional din Chişinău”. Ordinul a fost emis tot în septembrie 1921.

Evenimentul inaugural, preconizat pentru 1 octombrie, este amânat cu câteva zile. Ceremonia de deschidere oficială a Teatrului Național are lor pe 6 octombrie 1921. S-a decis ca Naționalul să aibă, în momentul fondării, doi directori: Constantin Mărculescu și Dimitriu Mitu-Gheorghe. Timp de un deceniu directoratul Teatrului Național din Chișinău a fost asigurat de personalități alese: George Topârceanu, Corneliu Sachelarescu, Ion Livescu. Actori de renume ca Emil Botta, Ștefan Braborescu, Sergiu Cujbă, Mișu Fotino au însuflețit chipuri și forme la rampa primului teatru românesc profesionist de la Chișinău. Pe scena Naționalului a montat spectacole de referință și unul dintre cei mai importanți regizori români, Aurel I. Maican.

Dar să revenim la ziua de 6 octombrie 1921. Sediu al Teatrului Național a devenit fostul Club al Nobilimii de la Chișinău, una din cele mai frumoase clădiri din oraș. Clubul Nobilimii era situat pe locul unde astăzi e cinematograful ”Patria”, adică exact vizavi de Biblioteca Municipală ”B. P. Hasdeu” (filiala centrală). Clubul Nobilimii, în vremurile când Basarabia era gubernie a Imperiului Rus, aduna zeci de dvoreni, boieri, oameni din elita locală. Se practicau, pe scară largă, jocurile de noroc – o mărturisește în jurnalul său și gubernatorul Urusov. Din local de distracții pentru protipendadă, Clubul Nobilimii se transformă în lăcaș de cultură, odată cu inaugurarea, în spațioasa clădire, a Teatrului Național.

La ceremonia de deschidere a Naționalului au venit fruntașii vieții publice, culturale a Chișinăului. Dintr-un raport al inspectorului artelor din Basarbia, prezentat pentru oficialii de la București, aflăm că ”la reprezentație au asistat: Ministrul Niță, ministru al Basarabiei în guvernul României, d. Sterescu, directorul general al internelor, d. Vizanti, șeful propagandei Naționale, d. Erhan, directorul general al instrucțiunei, generalul Rujinski, comandantul corpului III de armată, directorul general al C.F.R. Directorii generali de la celelalte departamente lipseau”.

Inspectorul artelor din Basarabia mai scrie în raportul său către Ministerul Cultelor și Artelor: ”Domnule Ministru, Am onoare a vă raporta că aseară 6 oct. 1921 Teatrul Național din Chișinău și-a deschis stagiunea cu piesa lui B. P. Hasdeu ”Răzvan și Vidra”. Înainte de începerea spectacolului unul din directorii teatrului, artistul Mărculescu, a ținut o frumoasă cuvântare, arătând în cuvinte vibrante menirea ce o are teatrul Național pentru stimularea culturei românești dincoace de Prut, a vorbit apoi d. Ștefan Ciobanu, membru în comitet, despre istoria teatrului român în Basarabia de la robirea ei de către ruși și până în zilele noastre”.

Cea mai detaliată descriere a serii de 6 octombrie 1921 o găsim în revista ”Rampa” de la București, în numărul din 13 octombrie 1921. Articolul se numește ”Deschiderea stagiunei Teatrului Naţional din Chişinău”.

Reproducem acest articol viu, scris cu căldură:

”După un timp de aproape 5 luni de zile, timp în care Chişinăul a fost lipsit de reprezentaţii româneşti Teatrul Naţional şi-a deschis stagiunea în ziua de 6 octombrie, cu piesa „Răzvan şi Vidra” a nemuritorului scriitor Bogdan Petre Hâjdău.

La ridicarea cortinei, d. Constantin Mărculescu, unul din directorii Teatrului, închină pentru Familia regală şi aduce mulţumiri publicului, cerându-i tot odată sprijinul moral şi material; şi se adresează apoi camarazilor de teatru, îndemnându-i pentru munca frumoasă dar grea ce-o vor duce.

 1. Ştefan Ciobanu, directorul liceului Real din localitate şi membru al Academiei Române, ca unul ce face parte din comitetul teatrului naţional, după ce face în chip amănunţit istoricul teatrului în Basarabia încă de sub Ruşi, trece la Bogdan P. Hâjdău insistând asupra valoarei lui pentru cultura neamului nostru; arată apoi scopul şi necesitatea teatrului românesc, încheind cuvântarea cu nădejdea, că orice cetăţean e dator să urmărească cu interes activitatea teatrului românesc.

Cu această ocazie, se desveleşte şi bustul scriitorului basarabean – Bogdan P. Hâjdău.

Răzvan a fost întrupat de d. Vasile Leonescu, care prin talentul său neîntrecut, prin temperamentul său viguros, ne-a strecurat în suflet clipe de înălţare sufletească; a fost mult aplaudat de public, care l’a rechemat de nenumărate ori la rampă.

Vidra, a fost bine interpretată de dna Maria Severineanu.

Montarea a fost îngrijită, păcat însă că teatrul nu prea are decoruri”.

De precizat, că Vasile Leonescu era un fel de vedetă a Tearului Național de la București, invitat la Chișnău să-l joace pe Răzvan. Presa vremii îi aducea doar laude. Se vorbea de temperamentul lui viguros, se spunea că are o voce înzestrată cu un timbru metalic de o rezonanţă fermecătoare şi că poseda o dicţiune atât de perfectă, că se auzea fiecare literă din cuvânt. ”Înalt, falnic, chipeș, avea ochi mari care electrizau sala, jocul lui de scenă era natural şi spontan, actorul atingea culmi  neînchipuite, subjuga publicul, î1 ridica în slăvi neatinse. Vasile Leonescu era în drama modernă, dar mai ales în drama istorică şi în tragedie, un interpret ideal” (din revista ”Universul literar”, 5 mai 1929).

Impactul jocului său asupra spectatorilor basarabeni a fost copleșitor, să ne imaginăm cum rostea cu vocea sa puternică replici precum ”O, nepoata Iui Moțoc/ Sufletul meu fără tine n-ar fi cunoscut deloc/ Astă simtțire ciudată ce-l îndeamnă să dorească/ Jos la picioarele sale toată lumea să privească!” sau pătimașa frază ”Voiesc a fi mare!“.

Iar pe Vidra, nepoata lui Moțoc, interpretată de actrița bucureșteană Maria Severineanu, să ne-o imaginăm cum îi urează lui Răzvan ”domnie fericită“, cum îi dorește să ajungă împărat prin unirea țărilor române: ”Tu să legi într-o cunună toate țările române,/ încât de la Marea Neagră pân-la falnicul Carpat,/ Să nu domnești ca un vodă, ci ca Răzvan-împărat!“…

Spectatorii de la Chișinău au rămas impresionați de spectacolul ”Răzvan și Vidra”. Această piesă a fost scrisă de B.P. Hasdeu la vârsta de 29 de ani, vedem în ea semne clare ale genialității autorului, ale devotamentului său față de idealul național.

Printr-un fericit concurs de împrejurări, anume acestei lucrări dramatice i-a fost dat să devină prima piesă din repertoriul Teatrului Național din Chișinău, o piatră de temelie a Naționalului nostru. Spectatorii au privit fascinați ”Răzvan și Vidra”, ei au aplaudat, au ovaționat îndelung actorii.

Totuși, reporterul de la revista ”Rampa” a semnalat și un incident care s-a produs spre sfârșitul reprezentației: s-a stins lumina! Timp de zece minute, actorii jucaseră pe întuneric. Iată cum descrie întâmplarea ziaristul de la ”Rampa”:

”O observaţie pentru regizorat:

Din cauza timpului prea înaintat, tocmai la finele actului al V-lea, când se jucau cele mai frumoase scene din piesă, la orele 1 s’a stins lumina electrică; spectacolul a mai durat încă 10 minute, fără ca să se aprindă nici măcar o lumânare.

Mai multă prevedere şi grijă din partea regizoratului se impune!”.

Prin urmare, spectacolul ”Răzvan și Vidra” s-a jucat până la ora 1 noaptea. O adevărată performanță! Pe lumină sau pe întuneric, a fost, oricum, urmărit cu respirația tăiată, publicul i-a aclamat pe artiști, inaugurarea Naționalului a fost un succes incontestabil.

Revista „Rampa” din 13 octombrie 1921 (numărul în care e relatat evenimentul de deschidere oficială a Naționalului) se păstrează la Biblioteca Academiei Române. ”Rampa” a publicat și în alte numere articole, cronici despre montări ale Naționalului de la Chișinău, din interbelic.

Actualul director al Teatrului Național din Chișinău, Petru Hadârcă, subliniază: ”Am constatat că începând cu anul 1921, în revista ”Rampa” de la București se publicau pe prima pagină, în fiecare săptămână, recenzii, articole despre spectacolele Teatrului Național din Chișinău. M-am convins că în perioada interbelică la Chișinău exista o mișcare teatrală activă, intensă,  aici nu era o provincie, ci un centru cultural cu multe evenimente interesante. Erau delegați la Chișinău actori, regizori bucureșteni celebri, de exemplu, Maria Filotti, Ion Brezoianu, Nottara etc.” Petru Hadârcă a reunit valoroase documente de arhivă despre Naționalul chișinăuean în volumul ”O cronică a Teatrului Național din Chișinău”, apărut în 2016.

Tot Petru Hadârcă e cel care a văzut cu ochii lui bustul lui B. P. Hasdeu, ce fusese dezvelit la inaugurarea Naționalului de la Chișinău. Acesta există și azi. E păstrat cu pietate la Muzeul Teatrului Național ”I.L. Caragiale” din București. A fost dus pe malul drept al Prutului în 1940, astfel, a fost salvat.

Petru Hadârcă a descoperit bustul în toamna lui 2014. Ion Caramitru, președinte al UNITER și directorul Teatrului Național din București (TNB), l-a anunțat că bustul lui B.P. Hasdeu a fost găsit, dintr-o întâmplare fericită. Bustul se află, actualmente, la Muzeul Teatrului Național din București. Găsirea lui echivalează cu o descoperire istorică.

Directorul Teatrului Național din București Ion Caramitru a propus ca bustul lui B.P. Hasdeu să fie adus înapoi la Teatrul Național din Chișinău. Cu siguranță, revenirea la Chișinău a bustului lui B.P. Hasdeu va fi un eveniment. Să sperăm că va fi adus chiar în 2018, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri.

Irina Nechit, critic, scriitor şi publicist

NOTĂ: Prezenta comunicare a fost sonorizată de autoare în cadrul Conferinţei Ştiinţifice din 26 februarie 2018 la Biblioteca Centrală dedicată a 180 de ani de la naşterea Marelui cărturar şi enciclopedist B.P. Hasdeu

Publicat în ARTICOLE | Lasă un comentariu

Dr. OXANA GHERMAN: „Răzvan și Vidra”: formula romantică a dramatismului interior

Răzvan și Vidra”: formula romantică a dramatismului interior

dr. Oxana Gherman, lector, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a impus în cultura românească prin proiecte științifice de puternică rezonanță în epoca sa. Istoria critică a românilor, Etymologicum Magnum, Cuvente den bătrâni, Mişcarea literelor în Ieşi sunt doar câteva lucrări care i-au adus renumele unui valoros enciclopedist, lingvist (lexicograf), folclorist, critic, publicist, istoric, jurist, adică, al unui „geniu universal” (G. Călinescu). Pentru cercetătorii din prezent, el rămâne un adevărat „monstru de erudiție” [13], un titan al culturii naționale.

În literatură, B. P. Hasdeu se evidențiază printr-o puternică forță creatoare. El se manifestă ca traducător, critic dramatic, publicist, poet, prozator şi dramaturg, detașându-se de scriitorii timpului său atât prin viziunile nonconformiste, inovatoare, prin deschiderea pentru experiment și libertate în creație, dar mai ales prin curajul cu care se lansează în lumea literară a timpului. Majoritatea lucrărilor sale au provocat nenumărate controverse în critica literară și i-au asigurat faima unui spirit recalcitrant, care sparge tiparele literare ale epocii (poezia Complotul bubei, surprinzătoare ca limbaj și ca viziune artistică, scandaloasa nuvelă Duduca Mămuca (Din memoriile unui studinte) (1862), pentru care i s-a întocmit și un proces, fiind nevoit de a publica (în 1864) varianta „cenzurată” a nuvelei, intitulată Micuța).  Poezia sa, de factură romantică, cultivă totuşi un „romantism tenebros” (M. Zamfir), inspirat de Schiller, Heine și Shakespeare, cu totul diferit decât cel cultivat de scriitorii pașoptiști. Proza, la fel, în contextul scrierilor paşoptiste, strâns „încorsetate” în canon, se distinge printr-o narație autentică, simplă și degajată. În exegeza literară, proza hasdeiană e considerată, în pofida particularităţilor romantice pe care le denotă, prima formă radicală a realismului românesc.

Fiind istoric, pasionat de arhivă, Hasdeu a avut predilecție pentru literatura de inspirație istorică. În 1865 îi apare o monografie istorică intitulată „Ioan-vodă cel Cumplit”, aflată la hotarul dintre istorie și literatură. „Istoricul este un uvrier și un artist totodată” scrie autorul în prefața primei sale încercări de a da forme artistice realităților din trecutul neamului. Abordarea genului istoric presupune o documentare solidă, fapt pe care scriitorul găseşte de cuviinţă să îl confeseze: „Mai întâi de toate, în curs de mai mulţi ani, îngropându-mă în bibliotece şi arhive străine şi naţionale, strânsei în sudoarea feţei grămezi de material, în legătură directă şi indirectă cu obiectul acestei cărticele. Apoi supusei indigesta proviziune la trei scalpeluri de artă: critică, perspectivă şi colorit”. Monografia „Ioan-vodă cel Cumplit” a fost considerată o formă de liricizare a istoriei, așa cum observă criticii, „o proză artistică de cea mai pură esență ce proiectează figura voievodului în mit” [12, p. 270], deplasând aspectul documentar (istoric, științific) pe planul doi.

Hasdeu alege la început epicul ca formă de literaturizare a evenimentelor și personalităților istoriei naționale. Încă în perioada studenției, el redactează în limba rusă un fragment de roman istoric („Arbore”) şi schița dramatică „Domnița Rusanda” (în variantă rusă și română), care însă n-au avut succesul de mai apoi al romanului istoric „Ursita” (1867), operă ce constituie o contribuție reală la dezvoltarea genului. Sub aspect artistic, romanul este o uimitoare frescă artistică a Moldovei de la începutul secolului al XVI-lea, una dintre primele de acest gen în literatura română. Și dacă proza lui Hasdeu marchează etapa de maturizare artistică a scriitorului, dramaturgia reprezintă apogeul său în domeniul literaturii.

De altfel, în proza istorică hasdeiană, cercetătorii remarcă predilecția sa pentru genul dramatic: „în reconstituirea epocii, în descrierea eroilor, ca și în motivarea prin ursită a acțiunilor acestora, prozatorul Hasdeu îl anunță de aproape pe dramaturgul din „Răzvan și Vidra”; cu deosebirea că în viitoarea piesă, la care reflecta de pe atunci, autorul va deschide larg poarta motivărilor sociale și patriotice ale diferitelor comportări, menținând ideea de ursită, dar concepând-o mult mai în acord cu circumstanțe reale ale evoluției destinelor omenești”, afirmă criticul G. Munteanu [9, p. 95-96] Atât în nuvelă, cât și în roman, autorul folosește abil unele procedee și particularități  de esenţă dramatică, precum: lovitura de teatru, suspansul, comicul de situație și de limbaj, intrigă puternic evidențiată ș.a., pentru a spori impactul faptelor narate asupra cititorului. În proză sunt utilizate cu succes şi exclamaţia melodramatică, reflecţia generală şi patetică, enumeraţia şi întrebarea retorică”. [14, p. 120-121] Atât în nuvelă, cât și în roman, comportamentul personajelor în dialog este de esență scenică – ele vorbesc ironic, nuanțat, se demonstrează prin cuvinte și gesturi, de parcă ar juca teatru. Scrierile epice ale lui Hasdeu dovedesc vocația sa de dramaturg, care se va realiza deplin în lucrările: „Trei crai de la Răsărit” (intitulată la început „Ortonerozia”), Trei miri şi trei mirese”, fragmentul dramatic „Răposatul postelnic” şi drama în versuri Răzvan şi Vidra”, inițial numită „Răsvan-vodă”.

Interesul scriitorului față de genul dramatic devine evident și din publicistica sa. În calitate de cronicar dramatic, notează cercetătorul I. Oprişan, B. P. Hasdeu a fost unul dintre cei dintâi critici care au făcut „distincţia clară între textul poetic (drama) şi reprezentarea lui scenică (teatrul).”[11] Scriitorul se informează despre marele teatru universal și deseori se pronunță în privința aparițiilor literare ale dramaturgiei timpului. El se expune argumentat pe marginea încercărilor dramatice ale lui G. Asachi (drama „Petru Rareș”) și V. Alecsandri (comedia „Zgârcitul risipitor”) ş.a. Hasdeu stabileşte care ar fi trăsăturile esențiale ale speciei („autenticitatea epocii descrise, desprinderea caracterelor specifice, formula artistică potrivită acestui mod de evocare” [3]) şi observă cât de mult se ridică scrierile dramatice ale timpului la aceste rigori. Tot în aprecierile critice, Hasdeu motivează preferința sa pentru dramă: „drama și numai drama e în stare de a reproduce viața umană cum ea este, fără a o lungi, fără a o tăia în categorii, fără a o desfigura prin subiectivitatea autorului.” [9, p. 61] Urmând calea propriilor concepţii despre arta dramatică, Hasdeu devine creatorul dramei în versuri de inspiraţie istorică, fondatorul acestei specii în literatura română.

„Răzvan și Vidra” este lucrarea care defineşte individualitatea creatoare a lui Hasdeu, reprezentând partea cea mai consistentă din punct de vedere artistic și cea mai rezistentă în timp a operei sale. Piesa apare în 1867 și intră prompt în atenția exegezei literare (aprecierile critice sunt înregistrate în revista Convorbiri literare). Inspirată dintr-o scriere istorică a lui Bălcescu, dar și din alte cronici și documente de arhivă pe care autorul le citează în notele explicative, lucrarea fructifică părţi savuroase din folclorul literar românesc (balade și cântece haiducești), din istoria neamului, într-o formă profund poetică și prin excelență dramatică. Sub acest aspect, am putea afirma că Hasdeu urmează orientările generației pașoptiste și programul literar expus de Kogălniceanu în revista „Dacia literară”, care sugera scriitorilor să creeze o literatură originală prin valorificarea elementelor din istoria, folclorul, datinile și spiritualitatea națională. „Răzvan și Vidra” realizează programul paşoptist şi prin valorile general-umane pe care le promovează (curajul, vitejia, onestitatea, dreptatea, adevărul, binele, frumosul ș.a.), și prin accentuarea ideilor patriotice.

Hasdeu are conștiința estetică a valorilor literare și în special în ceea ce priveşte textele dramatice, el manifestă spirit critic. În prefață la drama sa, autorul face o incursiune teoretică despre particularitățile speciei, aducând drept exemple câteva modele consacrate. Cercetătorii literari comentează atracția lui Hasdeu față de modelul shakespearian, pe care îl asimilează creativ în opera sa dramatică: „Întinsa şi temeinica sa cultură ca şi concepţia sa literară, ca şi coordonatele fundamental romantice ale structurii sale psihice, l-au ajutat pe Hasdeu să se apropie uşor de culturile şi literaturile europene, fie ele din apus sau răsărit, aflate la jumătatea secolului al XIX-lea, în teritoriul istoric al romantismului. Tot atât de uşor i-a fost să se apropie, prin cunoaşterea perfectă a limbilor germană, franceză şi engleză de teatrul istoric apusean, selectându-i, conform unui dat prestabilit, în primul rând, pe Shakespeare şi V. Hugo”. [1] De altfel, Hasdeu recunoaște însuşi preferința sa pentru Shakespeare și apropierea deliberată de acesta, ca și de tragedia antică: „profunda mea admiraţie pentru Sofocle nu mă împiedică niciodată de a idolatriza pe Shakespeare, afirmă creatorul. Din Shakespeare am luat mulţimea şi caracteristica varietate a persoanelor dramei, ceea ce lipseşte tragediei grece. Din Sofocle am luat simplicitatea intrigei, ce lipseşte tragediei moderne, în care evenimentul dramatic apare complicat prin mulţimea actelor; mulţime zadarnică, momentele, tragice din natură fiind scurte şi trecătoare. Din Shakespeare am luat contrastul dintre sublim şi bufon, dintre plâns şi râs – contrast care ne întâmpină la tot pasul în viaţa zilnică şi care lipseşte tragediei antice, posomorâte de la început până la sfârşit. Din Sofocle am luat patosul…, arta de a trăda prin cuvinte suferinţele fizice şi morale, mişcările eroice cari vizitează câteodată mintea şi inima omului – parte slabă în tragedia modernă” [5, p. 108]. Opera dramatică hasdeiană constituie, prin urmare, o sinteză, la nivel compoziţional, a unor modele universale. Sub aspectul conținutului însă piesa este originală și se alimentează eminamente din substanțe naționale. În drama sa, afirmă criticii literari, „asistăm la o înfruntare de natură psihologică şi socială, la un amestec de Victor Hugo („Ruy Blas”) şi Schiller („Die Räuber”), totul într-un registru lingvistic opus celui solemn. Hasdeu valorifică arhaitatea, folclorul, expresiile populare, oralitatea; încearcă să repete în dramă ceea ce făcuse în „Ursita”, adică o reconstituire istorică verosimilă lingvistic.” [15] Limbajul artistic este savuros nu numai prin esență poetică, ci și prin formele populare, arhaice pe care le îmbracă. Acţiunea are loc la sfârșitul secolului al XVI-lea, când situaţia socio-politică era instabilă, formând un context propice pentru evenimente şi schimbări incredibile. Mişcările politice şi moravurile sociale sunt prezentate autentic, în măsura în care autorul reuşeşte să fixeze detalii documentare interesante.

„Răzvan și Vidra” cuprinde o galerie memorabilă de personaje dramatice, înzestrate cu trăsături caracteriale definitorii și autentice pentru tipurile sociale și umane pe care le reprezintă: „Sbierea avarul, aci țanțoș, aci onctuos, aproape inconștient de primejdii din cauza patimii lui, inocent în vițiu și în definitiv simpatic, Tănase, țăran judecând numai prin prejudecăți, leal, tăcut, îndrăzneț la vorbă, șleahticii polaci, infatuați latinizați, hoții din pădure, văzuți ca niște pirați eroici și nepăsători, însă cu mișcări românești.” [2, p. 373] Autorul creează diferite tipuri sociale, schițând tabloul pestriț aparențelor umane ale epocii, care în ansamblu formează un fundal de contrast pentru portretul protagonistului. Meritul lui Hasdeu constă în construcția figurii lui Răzvan, personaj complex, care se metamorfozează la fiecare etapă a evoluției sale pe ierarhia socio-politică. Dintr-un reprezentant al unei pături sociale disprețuite, Răzvan, devine căpitan de haiduci, ofițer în armata poloneză, hatman și apoi domn. Evoluția sa este de esență romantică prin excepționalitatea personajului, care se comportă ca un adevărat erou, indiferent de situații. „Răzvan e înfăţişat ca cel mai capabil, mai drept, mai curat printre românii din jurul său, faţă de care deţine pe deasupra şi pecetea alesului, a omului cu destin. El are farmecul naturaleţei calităţilor sale, spontaneităţii, ingenuului” [10, p. 96-97]. Mai mult decât atât, Răzvan se încadrează, prin natura sa, în tipologia patrioţilor înveteraţi care domină scrierile generaţiei paşoptiste: „Răsvan ştie carte, e îndrăzneţ şi de spirit, milos faţă de cei săraci, drept, patriot: deşi haiduc de codru, el urmăreşte numai pe ciocoi şi pe streini; deşi căpitan în armata polonă, gândurile îi merg mereu spre ţară; iar când simte că se pregăteşte lupta contra moldovenilor, cu toată stăruinţa, darurile şi ademenirile hatmanului polon, el părăseşte Polonia şi trece în Moldova, ca să lupte în armata ei contra Poloniei.” [7, p. 236] Excepţionalitatea personajului se datorează nu numai tiparului real al personalităţii istorice a domnitorului de la care este inspirat, ci ideologiei socio-politice a creatorului său.

Complexitatea protagonistului este rezultatul dublei sale structuri. El este luminos, pozitiv în raport cu ceilalți, dar dovedește și un aspect negativ prin setea sa de mărire: „Răzvan e un romantic tipic, măcinat de ambiţie ca de o boală, şi care-şi dezvăluie treptat esenţa demoniacă.” [8, p. 303] Prin urmare, dramatismul operei se degajă nu numai din situaţiile critice cu care se confruntă eroul, ci mai ales din natura sa. În acest sens, criticii literari contemporani constată că „nu ca dramă istorică ne interesează Răzvan şi Vidra (plină de anacronisme), ci ca dramă a unei pasiuni general-umane.” [idem]. Accentul cade pe modul în care autorul explorează sufletul uman ca structură a virtuţilor şi viciilor, a aspiraţiilor înalte şi pasiunilor deşarte, la hotarul acestor elemente contradictorii, aflându-se cauza sfârşitului tragic al lui Răzvan.

Ca şi N. Manolescu, I. Negoiţescu este de părere că „Răzvan şi Vidra e o dramă istorică în versuri de un real dramatism interior, cu măsură transpus în ţesătura conflictuală, fluent exprimată şi de faptele în faţa noastră desfăşurate, şi de discursul uşor de acceptat al personajelor. Fiindcă Hasdeu nu cedează nici poetizării, nici istorismului, ci se păstrează, cu adevărată demnitate stilistică, în dramă.” [10, p. 96] Dramatismul este generat, aşa cum consideră criticul, şi de structura romantică a personajului central. Răzvan este „un înger căzut, de unde incompatibilitatea dintre făptura lui spirituală şi cea materială (a fi ţigan). Iată drama lui, şi odată cu ea ne aflăm, de astă dată dată, în plin romantism, în plină poezie.” [idem]

Dincolo de acţiunea dramatică, în piesa lui B. P. Hasdeu, atestăm un „registru larg al trăirilor” (G. Munteanu). Personajele sunt dominate de patimi şi sentimente puternice, care se reflectă în comportamentul și în limbajul lor. La Hasdeu întâlnim, așa cum menționează criticii, „un sentimentalism rar întâlnit de obicei în piesă.” [9, p. 114] Autorul însuşi recunoaşte importanţa trăirii interioare în procesul conceperii lumii artistice a dramei sale: „Încât priveşte coloritul, ştim atâta, că inima simţea în adâncul său ceea ce scria condeiul; iar când inima simte, condeiul devine scurt, laconic, iute ca bătăile pulsului.” Toate acestea demonstrează că „Răzvan şi Vidra” este unul dintre proiectele literare reușite, care deși fiind creat de un scriitor autodidact, aproape fără pregătire filologică instituționalizată, dar cu o înzestrare artistică deosebită şi cu o rară putere de creaţie (piesa a fost creată mai întâi în proză şi rescrisă în versuri, cunoscând mai multe forme şi variante), i-a oferit autorului satisfacţia împlinirii artistice.

O altă inovație pe care o aduce Hasdeu în dramaturgia epocii sale este figura impozantă a personajului feminin care, chiar dacă nu ocupă rolul central, se evidențiază prin caracter viguros și ambiție de nestăvilit. Puternic individualizată de autor şi portretizată foarte talentat ca esenţă feminină, rolul şi funcţia principală a Vidrei este de a constitui „catalizatorul patimii lui Răzvan” (N. Manolescu). Femeia stimulează motivaţia lui de a se depăşi, de a accede mai sus, prin influenţe sentimentale. Ea îi amplifică trăirile, pasiunile, avântul şi toate îi reuşesc în afară de concesiile în faţa morţii. Vidra reprezintă feminitatea ca forţă spirituală pe care natura i-o oferă bărbatului pentru a se realiza, o viziune inedită pe atunci asupra personajului literar feminin.

În acest mod, opera pe care I. L. Caragiale o consideră drept „singura producere dramatică românească cu adevărat originală” [11, p. 293] a acelor timpuri, completează imaginea fenomenului Hașdeu în cultura noastră. B. P. Hasdeu reușește, prin „Răzvan şi Vidra”, să creeze o lucrare unică, rezistentă, savurată de publicul teatrului naţional al tuturor timpurilor. „Plurivalenţa creatoare” (I. Oprişan) a lui B. P. Hasdeu este demonstrată de poezia şi proza sa, dar în cea mai mare măsură – de opera dramatică.

NOTĂ: Respectiva comunicare a fost sonorizată de autoare la Conferinţa Ştiinţifică  din 26 februarie 2018 dedicată a 180 ani de la naşterea Marelui B.P. Hasdeu la Biblioteca Centrală

Bibliografie de referință:

 1. Branişte L., Shakespeare în gândirea critică şi practica artistică a lui B. P. Hasdeu, http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin17/22_shakespeare.pdf
 2. Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Editura Minerva, Bucureşti, 1986.
 3. Drăgoi G., Preocupări de critică literară la B. P. Hasdeu // http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/07/preocupari.pdf
 4. Faifer F., Viziunea dramatică în opera lui B P Hasdeu // http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1457/pdf

5.      Grigorescu D., Shakespeare în cultura română, Ed. Minerva, București, 1971.

 1. Hasdeu, B. P., Poezie, proză, dramaturgie, Editura litera, Chişinău, 1996.
 2. Istoria literaturii române, ediţia a doua, Editura Ancora, 1927.
 3. Manolescu N., Istoria critică a literaturii române, 1, Editura Minerva, Bucureşti, 1993.
 4. Munteanu G., P. Hasdeu, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1963.
 5. Negoiţescu I., Istoria literaturii române, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1991.
 6. Oprişan I., Opera literară a lui B. P. Hasdeu, Editura Vestala, Bucureşti, 2007. // http://www.romlit.ro/opera_literar_a_lui_b._p._hasdeu
 7. Oprișan I., Romanul vieții lui B.P. Hasdeu, Editura Minerva, București, 1990.

13.  Ornea Z., Opera literară a lui Hasdeu, în: România literară, nr. 27, 1999// http://www.romlit.ro/opera_literar_a_lui_hasdeu

14.  Vianu T., Arta prozatorilor români, Chişinău, Editura Hyperion, 1991.

15.  Zamfir M.,Poliglotul literat, în: România Literară, nr. 4, 2009// http://www.romlit.ro/numarul_4_2009_ro
 1. Zub Al., Kogălniceanu și Hasdeu, Marginalii // file:///D:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/03-carpica-1970-III-03.pdf
Publicat în ARTICOLE, CONFERINŢE, Cu numele Hasdeu..., OPERELE MARELUI CĂRTURAR B.P.HASDEU ÎN COLECȚIA CĂRȚI VECHI ȘI RARE, TOT DESPRE COLECȚIA HASDEUIANĂ | Lasă un comentariu

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ DEDICATĂ A 180 ANI DE LA NAȘTEREA LUI B.P. HASDEU (VIDEO)

Publicat în CONFERINŢE, Cu numele Hasdeu..., CĂRȚI VECHI ȘI RARE, HASDEU ÎN ENCICLOPEDIILE LUMII, IMAGINI, TOT DESPRE COLECȚIA HASDEUIANĂ | 1 comentariu

CONFERINŢA DEDICATĂ A 180 ANI DE LA NAŞTEREA LUI B.P.HASDEU (IMAGINI) 26 februarie 2018

 

Publicat în ACTUALITATEA LA ZI, CONFERINŢE, Cu numele Hasdeu..., EXPOZIŢII VIRTUALE DE CARTE, IMAGINI | Lasă un comentariu

180 ANI DE LA NAŞTERE: B.P. HASDEU (CONFERINŢĂ)

 

Publicat în ARTICOLE | Lasă un comentariu

Cuvinte către români

„Graniţele României lui Ferdinand I nu sunt creaţiunea unei clipe, nici rezultatul unor hotărâri nesocotite. Temeiul lor se adânceşte în raţiunile înseşi de existenţă ale naţiunii noastre, ca şi în trecutul nostru cel mai îndepărtat. Deşi împărţit între mai multe stăpâniri, poporul român a avut din zilele începuturilor sale instinctul, dacă nu chiar conştiinţa deplină a obârşiei sale comune şi a unităţii sale fireşti, ce numai în cuprinsul acestor hotare se putea desăvârşi. Sentimentul acesta s-a desvoltat în urma neîncetatelor războaie pe cari strămoşii noştri le-au purtat împotriva năvălitorilor din Asia, tătari sau turci. Alţii s-au mândrit cu rostul de apărători ai Creştinătăţii la marginile de Răsărit ale Europei; românii s-au mulţumit să-l înfăptuiască cu sângele şi cu jertfa lor.

Voievozii au întrevăzut din cele mai vechi timpuri primejdia, dar şi însemnătatea acestui loc de strajă. Ştefan cel Mare scrisese doar veneţienilor că cele două cetăţi ce le râvneau turcii, Chilia şi Cetatea Albă, erau toată Moldova, iar Moldova cu aceste două cetăţi, un zid de apărare al Ungariei şi al Poloniei. La rândul său, Mihai Vitezul era să însemne, un veac şi jumătate mai târziu, că Ţara Românească şi Ardealul erau una şi aceeaşi pavăză a Imperiului şi a Creştinătăţii. Din scrisul şi din jertfa lor se desprinde conştiinţa unei adevărate misiuni istorice, ce nu se putea înfăptui deplin, decât unind pentru aceeaşi luptă toate ţinuturile locuite de români. Când unitatea graiului a fost şi ea recunoscută, când în şcolile umaniste ale Apusului s-a regăsit firul continuităţii latine şi al moştenirii romane, temeliile unităţii naţionale de mai târziu s-au găsit aşezate.

Ideea acestei unităţi, ce trebuia să strângă sub scutul ei tot ce au cuprins hotarele Regelui Ferdinand, s-a desvoltat din ce în ce mai puternic şi mai limpede, în ciuda vitregiei vremurilor. Faptele se întreceau în a o desminţi şi a o fărâmiţa. În timpuri de restrişte au fost zmulse din teritoriul Principatelor noastre cetăţile de la Dunăre şi de la Nistru, Oltenia pentru câţiva ani, pentru un secol şi jumătate Bucovina, pentru mai bine de un veac Basarabia. Şi totuşi niciodată nu s-a rostit mai limpede, decât în această epocă tristă a anexiunilor şi a împărţirilor, credinţa în unitatea noastră şi în hotarele ce erau să vie. Imaginea Daciei regăsite înscria în cercul ei toate graniţele pe cari, cu o profetică viziune, revoluţionarii din 1848 le revendicau pentru o Românie Mare.

În acelaşi an, un deputat german ridica în parlamentul din Frankfurt problema Transilvaniei, care numai în cuprinsul unui stat ce ar uni toate ţinuturile româneşti îşi poate împlini întreaga menire geografică şi economică. Un deceniu mai târziu, un ambasador austriac întrevăzuse primejdia; vorbind de apropiata unire a Moldovei şi a Munteniei, adăuga: « Românii ar găsi atunci suzeranitatea Porţii o ruşine şi o nedreptate. Ar găsi Ţara lor prea mică, ar râvni un stat independent, cuprinzând Bucovina, partea românească a Transilvaniei, Banatul şi poate o graniţă în Balcani »”.

Graniţele din 1919 şi 1920 nu au constituit deci nici o improvizaţie, nici câştigul unui zar aruncat în voia norocului. Ele au consfinţit împlinirea unui proces natural de desvoltare, care, din timpuri străvechi şi-au înscris concluziile în relieful însuşi al pământului românesc, aşezat parcă anume spre a aduna în jurul cetăţii de munte a Ardealului ramurile aceluiaşi popor, vorbind acelaşi grai, de-a lungul văilor ce pornesc spre Tisa, Dunăre şi Mare. Dar aceste hotare, cerute de guvernul român din primul ceas al războiului european din 1914, recunoscute după lungi tratative de puterile alături de cari trebuia să intrăm în războiul din 1916 – cu toate riscurile ce le înfăţişa acea putere de la răsărit pentru existenţa noastră însăşi ! nu numai că nu depăşeau marginile răspândirii noastre etnice, ci dimpotrivă rămâneau mult în urma lor.

„Dacă ar fi fost vorba – spunea memoriul înfăţişat Conferinţei de Pace la 1 februarie 1919 -, de a aplica cu o rigoare absolută principiul grupului lingvistic sau etnic, România ar fi trebuit să reclame, fără contestaţie posibilă, unirea cu sutele de mii de români, de limbă, obicei şi inimă, cari locuiesc în grupuri compacte pe ţărmul stâng al Nistrului şi dincolo de Bug, până la Nipru. Ar fi trebuit să revendice sute de mii de români stabiliţi dincolo de Dunăre, în Serbia, între văile Timocului şi Moravei, mai bine de 100.000 pe malul bulgăresc al Dunării, satele româneşti împrăştiate în câmpia ungurească până la Tisa, în mai multe provincii ale Imperiului Ţarilor şi până în depărtata Siberie. Ar fi trebuit să-şi amintească vechile populaţii româneşti sălăşluite în inima însăşi a Peninsulei Balcanice. Rechemând toate aceste suflete româneşti, ar fi putut uşor face abstraţie de elementele străine stabilite înlăuntrul graniţelor naturale ale ţării româneşti”[1].

Gheorghe I. Bratianu

SURSA: http://www.art-emis.ro/istorie/4651-cuvinte-catre-romani.html

Notă: Gheorghe (George) I. Brătianu (n. 28 ianuarie 1898, Ruginoasa, judeţul Iaşi – d. 23 sau 27 aprilie 1953, Sighetu Marmaţiei) a fost un istoric, om politic român, profesor universitar, membru al Academiei Române.

–––––––––––––––-
[1] Gheorghe I. Bratianu, Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, Bucuresti, 1942 http://www.romaniamagnifica.ro/?do=%C5%9Ecoala&optiune=ACADEMIA&optiune2=1898.02.03+-+1953.04.23+-+Gheorghe+I.+Br%C4%83tianu

Publicat în ARTICOLE, CĂRȚI VECHI ȘI RARE, CĂRŢI ÎNŢELEPTE | Lasă un comentariu